Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337935 kpl

Teemasivu 10

TTH, asentohoito ja näkeminen / lukeminen / kirjoittaminen / oppiminen

Näköhahmotus perustuu silmiä ohjaavien lihasten toimintaan. Tasapainoaistin ohjauksen häiriö voi haitata sitä ja samalla näkemistä monella tavalla: Lukiessa rivit voivat pomppia, lukusuunnan ylläpitäminen saattaa olla vaikeaa. Kirjaimet ja tavut saattavat vaihtaa paikkaa, symmetriset kirjaimet sekoittuvat keskenään helposti, samoin ylämerkilliset ja –merkittömät kirjaimet.

Lukeminen voi olla hidasta ja luetun ymmärtäminen epävarmaa. Toisaalta lukeminen voi olla hätäistä, jolloin esim. sanojen loppuja arvaillaan. Silmät väsyvät tavallista enemmän lukiessa.

Muukin tarkkaa näkemistä vaativa työ voi olla hankalaa. Näkökenttä voi olla erityisen kapea tai se voi vääristyä; vaakasuora pinta (kuten moottoritie) saattaa hävitä alaviistoon, pois näkökentästä, tai se voi nousta pystysuoraan.

Näkemisen kannalta asentohoito on aivan yhtä tärkeä kuin silmälasit ovat taittovikojen korjaamisessa. Silmää ohjaavat lihakset reagoivat erityisen nopeasti asentohoitoon. Kun ne rentoutuvat ja toimivat tarkoituksenmukaisesti, lukunopeus voi kasvaa huomattavasti jo yhdellä hoitokerralla. Sisällön ymmärtäminen helpottuu, koska kaikki energia ei kulu mekaaniseen lukemiseen. Hoidon ansiosta myös värit näkyvät kirkkaampina, kolmiulotteisuus ja kontrasti selkiytyvät sekä näkökenttä kokonaisuudessaan rauhoittuu. (Rahko)

Kirjoittamisen onnistumiseksi tarvitaan hyvää näkö- ja kuulohahmotusta eli selkeää mallia puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. Kun kehon ja käden liikkeiden hallinta on vaikeaa, käsiala voi olla horjuvaa ja vaikeaselkoista tai kirjoituskäsi väsyy. Kirjoittaminen saattaa olla hidasta tai hätäistä. Kirjoittamisen ongelmissa voi ilmetä hahmotusvaikeuksia tavujen erottamisessa, sana- tai lauserajojen hahmottamisessa, tekstin sijoittamisessa riville tai sivulle tai välimerkkien käytössä, sanojen taivuttamisessa tai lauserakenteen hallinnassa. Symmetriset kirjaimet, kaksois- ja yksöiskonsonantit tai ylämerkilliset ja ylämerkittömät saattavat sekaantua.

Keskittymisen ongelmat voivat näkyä aiheessa pysymisessä eli juoni ”syrjähtelee”.

Asentohoidon avulla kirjoituskäden lihasten hallinta elpyy, jolloin työ ei rasita liiaksi muita kehon lihaksia ja käsialakin paranee. Kun sekä näkö- että kuulohahmotus selkiytyvät, kirjoittaja saa käyttämästään kielestä oikea mallin, jolloin sanojen ja lauseiden rakenne kehittyy. Käden ja silmän yhteistyö paranee ja kirjoittamaan oppiminen nopeutuu. Hätäisen kirjoittajan työ rauhoittuu ja työn jälki paranee. Parantunut työmuisti ja keskittymiskyky auttavat pysymään juonessa, jolloin tekstin sisältö monipuolistuu.

Häiriötön näköhahmotus helpottaa ja tehostaa opiskelua ja oppimista monella tavalla. Asentohoidon lisäksi tarvitaan perustietojen ja -taitojen kertaamista ja usein myös opiskelutekniikan harjoittelua.